Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Regulacje dotyczące Bankowego Funduszu Gwarancyjnego właśnie uległy zmianie – co najważniejsze, zaproponowane poprawki korzystnie wpływają na sytuację konsumentów. Co dokładnie się zmienia?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja, która gwarantuje środki pieniężne zgromadzone w bankach, udziela pomocy finansowej bankom oraz gromadzi i analizuje informacje o bankach objętych gwarancją. W ostatnim czasie nowelizacji uległa ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, która wprowadza kilka zmian – korzystnych przede wszystkim dla klientów banków i instytucji finansowych (na przykład SKOK-ów).

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – co się zmienia?

Nowa ustawa nie zmienia wysokości gwarantowanego depozytu – nadal jest to równowartość 100 tysięcy euro na każdą osobę. Jednak nowe przepisy wprowadzają objęcie gwarancją środków uzyskanych również poprzez:

  • sprzedaż domu lub mieszkania (w przypadku braku ich powiązania z działalnością gospodarczą),
  • podział majątku (po wygaśnięciu wspólnoty majątkowej małżonków),
  • otrzymanie spadku,
  • zapis w testamencie bądź zachowku,
  • wypłatę określonej kwoty ubezpieczenia (na przykład z polisy na życie po śmierci osoby objętej ubezpieczeniem lub z tytułu umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków),
  • otrzymanie odprawy pieniężnej, emerytalnej lub rentowej.

Co ważne – przez pierwsze trzy miesiące od daty wpłynięcia na konto środki te są gwarantowane do wysokości różnicy pomiędzy 200 tysiącami euro a pozostałymi zgromadzonymi depozytami. Natomiast wszelkie odszkodowania i zadośćuczynienia są gwarantowane w całości, bez jakichkolwiek limitów. Jednak tu także obowiązuje termin trzech miesięcy. Po tym terminie wszystkie pieniądze zaczynają być objęte standardową gwarancją.

Warte podkreślenia jest to, iż to sam zainteresowany (czyli deponent środków) musi zgłosić do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego odpowiednie zaświadczenia i dokumenty potwierdzające otrzymanie środków objętych dodatkowymi gwarancjami.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – w myśl nowelizacji ustawy – gwarantuje obecnie znacznie szybsze wypłacanie pieniędzy. Dotychczas czas wypłaty środków wynosił 20 dni od daty wystąpienia Komisji Nadzoru Finansowego do sądu z wnioskiem o upadłość danej instytucji finansowej. Obecnie ustawa nakłada obowiązek rozpoczęcia wypłat w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji.