ryzko

Każdy, kto decyduje się na własny biznes musi liczyć się z ryzykiem, które wiąże się z własną działalnością. Trzeba przyznać, że decyzja o założeniu firmy jest zawsze dużym wyzwaniem i nieustanną ciężką pracą nad zyskami i minimalizowaniem ryzyka porażki. Zobacz, jakie ryzyko niesie za sobą prowadzenie biznesu oraz jak sobie  z nim radzić.

Czym jest ryzyko

Termin ryzyko pochodzi z języka włoskiego i oznacza przede wszystkim przedsięwzięcie, którego wynik jest nieznany albo niepewny lub możliwość, że coś się uda albo nie. Każdy z nas na pewno nie raz znalazł się w sytuacji, gdy musiał podjąć ryzyko i doskonale wie, że nie jest to łatwe. Prowadząc firmę jej właściciele każdego dnia muszą liczyć się z ryzykiem i podejmować decyzję, które w pewnym stopniu mogą je zmniejszyć. Nie da się jednak ukryć, że ryzyko jest nieodłączną częścią prowadzenia biznesu.

Ryzyko reputacji

Przedsiębiorca każdego dnia musi zmagać się z ryzykiem reputacji, które możemy definiować jako ryzyko pogorszenia reputacji wśród klientów, kontrahentów, inwestorów, organów nadzoru i kontroli oraz opinii publicznej z powodu źle podjętych decyzji biznesowych.

Ryzyko reputacji można oczywiście minimalizować, ale należy działać na wielu płaszczyznach, a przede wszystkim:

 • być uczciwym — przyznać się do błędu
 • wziąć na siebie odpowiedzialność — nie próbować zrzucać jej na innych
 • być gotowym na zmiany i akceptację strat
 • przygotować i konsekwentnie realizować plan naprawczy.

Punktem wyjścia w procesie zarządzania ryzykiem reputacji jest przede wszystkim jego akceptacja. Jeśli firma chce budować silną reputację, musi zaakceptować fakt, że całkowite wyeliminowanie błędnych decyzji, które mogłyby zaważyć na reputacji firmy jest po prostu niemożliwe. Należy być uczciwym i każdego dnia starać się dbać o reputację swojej firmy jak najlepiej.

Ryzyko finansowe

Największym zagrożeniem dla firmy, zwłaszcza takiej, która krótko prosperuje na rynku jest ryzyko finansowe. Jeżeli podmiot gospodarczy finansuje swój majątek kapitałami obcymi, to istnieje ryzyko, że odsetki będą na tyle wysokie, że znajdzie się on w trudnej sytuacji ekonomicznej i nie będzie on w stanie dokonać spłaty kredytu lub wykupu obligacji. Ryzyko to jest tym wyższe, im wyższy jest udział kapitałów obcych w strukturze kapitałów kredytobiorcy oraz im wyższe są koszty jego pozyskania. 

Ten rodzaj ryzyka może pociągnąć za sobą wiele konsekwencji, w postaci na przykład:

 • ryzyka niewypłacalności, czyli ryzyka poniesienia straty na skutek upadłości emitenta aktywów finansowych lub niewypłacalności kontrahenta. Może ono się wiązać z trwałą niezdolnością do regulowania wszelkich zobowiązań bez względu na ich termin wymagalności.
 • ryzyka płynności finansowej. To ryzyko tego, że kontrahent stanie się niezdolny do wykonywania swoich zobowiązań finansowych w momencie, w którym staną się one wymagalne, pomimo faktu, iż może posiadać wystarczające środki do wykonania takich zobowiązań w przyszłości.

Ryzyko finansowe można minimalizować poprzez:

 • zaciąganie kredytów ze stałą stopą procentową przez cały okres spłaty – dzięki temu firma może dokładniej skalkulować koszty kredytu i lepiej się na nie przygotować
 • przy kredytach walutowych zabezpieczyć kurs waluty, dzięki czemu można uniknąć ryzyka walutowego, które występuje w przypadku niekorzystnej zmiany kursów walutowych.

Ryzyko operacyjne

Ryzyko operacyjne jest bardzo szeroko pojętym określeniem. Jest to ryzyko straty wynikające z nieodpowiednich lub zawodnych procedur wewnętrznych, błędów ludzi i systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych, obejmujące także ryzyko prawne. Skutkiem może być utrata zasobów lub utracenie kontroli nad tymi zasobami. Na ryzyko operacyjny znaczący wpływ mogą mieć takie zdarzenia w firmie jak:

 • oszustwa wewnątrz firmy popełniane przez jej pracowników
 • oszustwa zewnętrzne, czyli działania osób trzecich mające na celu m.in. kradzież, rabunek, włamanie fizyczne, włamanie komputerowe, kradzież informacji, fałszerstwo
 • nieprawidłowa praktyka kadrowa, która może powodować na przykład dyskryminację wśród pracowników
 • nieprzestrzeganie przepisów BHP, które wpływają na koszty odszkodowań oraz roszczenia pracownicze z tytułu warunków pracy
 • złe praktyki biznesowe, czyli działania prowadzące do naruszenia zaufania i wytycznych w zakresie obsługi klientów, współpracy z dostawcami czy partnerami biznesowymi
 • zakłócenie działalności gospodarczej i błędy systemów  przejawiające się między innymi w nieprawidłowym działaniu sprzętu, błędach oprogramowania, problemach telekomunikacyjnych oraz z zasilaniem.

Ryzyko operacyjne nie łatwo jest całkowicie ograniczyć, ponieważ dotyczy ono funkcjonowania całej firmy. Kluczowym działaniem jest jednak:

 • przestrzeganie przepisów prawnych, etycznych, a także  bezpieczeństwa
 • aktualizowanie i ulepszanie procedur funkcjonowania wewnątrz firmy
 • uczciwe i profesjonalne prowadzenie biznesu
 • zatrudnianie ludzi godnych zaufania
 • szybkie reagowanie na wszelkiego rodzaju uchybienia od prawidłowego funkcjonowania firmy i wyciąganie konsekwencji na przyszłość.